Nota prawna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora

Administratorem jest Minister Cyfryzacji (MC), mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27. Administrator odpowiada za zapewnienie funkcjonowania profilu zaufanego.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można kontaktować się:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@mc.gov.pl.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:

 • przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zarządzania Pani/Pana kontem profilu zaufanego i wykorzystywania tego konta w celu:

 • umożliwienia wnioskowania o potwierdzenie profilu zaufanego, zmiany sposobu autoryzacji, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego,
 • umożliwienia uwierzytelniania się w ePUAP za pomocą konta profilu zaufanego,
 • wykorzystania profilu zaufanego do potwierdzania tożsamości w usługach online lub składania podpisu zaufanego.

Podstawa prawna do przetwarzania danych:

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także przez Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługi utrzymania i rozwoju dla profilu zaufanego oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane użytkownika:

 • identyfikator,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nr PESEL,
 • podane przez użytkownika adresy e-mail i numery telefonów komórkowych (profil zaufany i konto profilu zaufanego mogą zwierać różne numery telefonów komórkowych i różne adresy e-mail).

Wraz z kontem zakładanym w systemie profilu zaufanego, podczas procesu rejestracji, automatycznie zakładane jest odrębne konto w systemie dostępnym na epuap.gov.pl, umożliwiające dostęp do usług publicznych na platformie ePUAP. Do logowania się do konta na platformie ePUAP wykorzystywane jest konto profilu zaufanego.

Po założeniu konta Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego i adres e-mail) będą przetwarzane także w procesie potwierdzenia profilu zaufanego.

Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą mogły być udostępnione podmiotom mającym prawo do potwierdzania profilu zaufanego, czyli:

 • konsulom,
 • urzędom wojewódzkim,
 • urzędom skarbowym,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • podmiotom mającym zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Ministra Cyfryzacji) na potwierdzanie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym.

Udostępnienie będzie następowało wyłącznie po podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym automatycznie wnioskiem.

Pełna lista punktów potwierdzających profile zaufane dostępna jest na stronie pz.gov.pl.

Okres przechowywania danych

W każdej chwili może Pani/Pan unieważnić profil zaufany lub usunąć konto profilu zaufanego.
Unieważnienie profilu zaufanego nie spowoduje usunięcia konta profilu zaufanego.
Usunięcie konta profilu zaufanego spowoduje automatycznie unieważnienie profilu zaufanego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od czasu ostatniego potwierdzenia/przedłużenia profilu zaufanego.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia. Możliwe jest to po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego w sposób ustalony przez użytkownika tego konta. Jeżeli nie ma Pani/Pan możliwości uwierzytelnienia się i samodzielnego poprawienia usunięcia danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta ePUAP, którego dotyczy żądanie.

Usunięcie konta profilu zaufanego spowoduje unieważnienie profilu zaufanego, ale nie spowoduje:

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji usług w ramach profilu zaufanego.

Pliki „cookies”

W ramach strony pz.gov.pl stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na pz.gov.pl wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.